محصولات واحد اپوکسی شرکت مواد مهندسی مکرر به پنج بخش عمده تقسیم میگردد:

عایقهای الکتریکی

رزینهای قالبگیری و مدلسازی چسبهای صنعتی
     

کفپوشهای صنعتی پوششهای محافظتی