شرکت مواد مهندسی مکرر همچون سالیان گذشته در هفدهمین نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین، پوششهای صنعتی و مواد کامپوزیت حضور فعال خواهد داشت.
بدینوسیله از جنابعالی دعوت می گردد تا از غرفه این شرکت واقع در سالن 7 غرفه شماره 32 بازدید بعمل آورید.

مکان : محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران
زمان : 16 الی 19 مهر ماه 1396
ساعت بازدید: 9 الی 17
هفدهمین نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین، پوششهای صنعتی و مواد کامپوزیت