رزین ها
نام مواد اولیه
کد مواد
شرکت تولید کننده
کشور تولید کننده
اطلاعات فنی
رزین اپوکسی
E1
khoozestan
ايران
 
رزین اپوکسی کف
E6
khoozestan
ايران
 
رزين سلولز بوتيرال استات
CAB 381-2
Eastman
آمريكا
 
رزين سلولز بوتيرال استات
CAB 381-0.1
Eastman
آمريكا
 
رزين سلولز بوتيرال استات
CAB 531-1
Eastman
آمريكا
 
رزين سلولز بوتيرال استات
CAB 321-0.2
Eastman
آمريكا
 
رزين سلولز بوتيرال استات
CAB 381-20
Eastman آمريكا