حلال ها
نام مواد اولیه
کد مواد
شرکت تولید کننده
کشور تولید کننده
اطلاعات فنی
ایزو پروپیل الکل
45%
Petrochem
هلند
 
 
ایزو پروپیل الکل
  99%  Petrochem  هلند  
استن
Aceton
Petrochem
هلند
اتیل استات
EA
Petrochem
هلند
 
بوتیل استات
BA
Petrochem
هلند
 
بوتیل گلیکول
BG
Petrochem
هلند
 
  اتیل گلیکول  EG   Petrochem هلند
 متوکسی پروپیل استات
PMA

Petrochem
 
هلند
 
 متوکسی پروپانول  PM   Petrochem   هلند  
 سلوسو 150  Sol-150   Petrochem   هلند