سایر مواد
نام مواد اولیه
کد مواد
شرکت تولید کننده
کشور تولید کننده
اطلاعات فنی
روغن کرچک
Castor Oil
F.S.G
هلند